Search Result of "จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์"

About 58 results
Img

Researcher

นางสาว จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน (ส่วนกลาง) ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร, การตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียในเมล็ดพันธุ์, การจัดจำแนกเชื้อแบคทีเรียโรคพืช

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาและควบคุมโรคไหม้จากแบคทีเรียของยูคาลิปตัสในระบบการผลิตกล้าไม้ (2013)

หัวหน้าโครงการ:ดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีการมาตรฐานตรวจเชื้อ Acidovorax citrulli ในเมล็ดพืชตระกูลแตง เพื่อการส่งออกเมล็ดพันธุ์ (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgปรียพรรณ พงศาพิชณ์, Imgวันเพ็ญ ศรีชาติ

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การสำรวจเฝ้าระวังโรคตอแคระแกร็นของอ้อย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาวิธีการมาตรฐานสำหรับตรวจสอบเชื้อ Xanthomonas vesicatoria ในเมล็ดมะเขือเทศ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgณัฏฐิมา โฆษิตเจริญกุล, Imgทิพวรรณ กันหาญาติ, Imgปรียพรรณ พงศาพิชณ์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาเชื้อแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของอ้อย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รงรอง หอมหวล, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การใช้ infectious clone ของเชื้อไวรัส Sri Lankan cassava mosaic virus (SLCMV) เพื่อการคัดเลือกพันธุ์มันสำปะหลังที่ต้านทาน (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวจุฑาเทพ วัชระไชยคุปต์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.รัชนี ฮงประยูร, รองศาสตราจารย์, Imgศรีหรรษา มลิจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

Researcher

ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, อณูชีววิทยาโรคพืช , แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย, อณูวิทยาด้านโรคพืช

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
123