Search Result of "จุฑามาศ ต๊ะต้องใจ"

About 5 results
Img

การประชุมวิชาการ

Structure and Functional Properties of Thai Waxy Rice Starches

ผู้แต่ง:ImgDr.Namfone Lumdubwong, Associate Professor, Imgบัณฑิต บุญทา, Imgจุฑามาศ ต๊ะต้องใจ,

การประชุมวิชาการ:

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume