Search Result of "จีโอโพลิเมอร์"

About 61 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์ ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:Factors Affecting Properties of Fly Ash Based Geopolymer

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการคอนกรีตและจีโอโพลิเมอร์แห่งชาติครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การทดสอบคุณสมบัติจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม

Img

งานวิจัย

การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ต้าเพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgวีระพงษ์ พิกุลประยงค์

แหล่งทุน:กองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัด (มหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

อิฐจีโอโพลิเมอร์พรุนสำหรับระบบการระบายน้ำ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, อาจารย์, Imgดร.ชญานี ทิพยเสม, Imgศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img
Img
Img
Img
1234