Search Result of "จีโนไทป์"

About 42 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบปฏิบัิติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียว (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสืบหายีนต้านทานโรคเหี่ยวเขียวและโรคใบหงิกเหลืองและลักษณะทนร้อนโดยใช้ GWAS และการพัฒนาระบบปฏิบัติการตรวจสอบจีโนไทป์แบบประสิทธิภาพสูงในมะเขือเทศ (2019)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เจนจิรา ดวงจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายศิวเรศ อารีกิจ, รองศาสตราจารย์, Imgนางนุชนารถ วารินทร์, Imgนางราตรี คูหาพิทักษ์ธรรม, Imgนางสานเบญจรงค์ พวงรัตน์, Imgนางสาวน้ำทิพย์ พิรณฤทธิ์, Imgนางสาวมัณฑนา บุญธรรม, Imgนางสาวรุ่งนะภา ดีโท, Imgนางสาวอรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์, Imgนางสาวอัญจนา บุญชด, Imgนายจำนอง โสมกุล, Imgนายธีรยุทธ ตู้จินดา, Imgนายบุรินทร์ ธัญน้อม, Imgนายวินิตชาญ รื่นใจชน, Imgนายสามารถ วันชะนะ

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การคัดเลือกจีโนไทป์ทนแล้งในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยโมเลกุลเครื่องหมาย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิมพ์ชนก สตภูมินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยและตีพิมพ์จองบุคคลากรโครงการจัดตั้งภาควิชาพฤกษศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของแบคทีเรียกรดแลคติคจากผักและผลไม้ดองของไทยโดยใช้เทคนิคทางฟีโนไทป์ และจีโนไทป์

ผู้เขียน:Imgวินี ตั้งอนุรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgวิเชียร ลีลาวัชรมาศ

กรรมการวิชาเอก:ImgPramuk Parakulsuksatid, Imgพัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การตรวจสอบการแปรผันทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ในสุนัข 9 ครอบครัวที่นำมาใช้ศึกษาโรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข

Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48

หัวเรื่อง:อิทธิพลของจีโนไทป์ของยีน Estrogen receptor (ESR) ต่อระยะกลับสัดหลังหย่านมในประชากรสุกรเชิงการค้าแห่งหนึ่ง

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์

หัวเรื่อง:การตรวจสอบการแปรผันทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ในสุนัข 9 ครอบครัวที่นำมาใช้ศึกษาโรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาจีโนไทป์ของข้าวโพดที่ตอบสนองการเพาะเลี้ยง อัปละอองเกสร

ผู้เขียน:Imgกาญจนา รุจิพจน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิเชียร กีรตินิจกาล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การแยกความแตกต่างของเชื้อ Erwinia carotovora สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคเน่าและของผัก กับ สายพันธุ์ที่ทำให้เกิดโรคต้นแห้งตายของขนุน ด้วยลายพิมพ์ดีเอ็นเอ จากเทคนิค เอเอฟแอลพี

ผู้เขียน:Imgวัฒนิกร เทพโพธา

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิชัย โฆสิตรัตน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นิพนธ์ ทวีชัย, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อรรัตน์ มงคลพร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาลักษณะทางจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของยีน metallothionein กลายในข้าวเจ้าหอมนิล

ผู้เขียน:Imgเณริศา สัตโกวิท

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดวงพร วรสุนทโรสถ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของยีนไรเอนอดีนรีเซพเตอร์แต่ละลักษณะจีโนไทป์ ที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและสืบพันธ์ของสุกรลาร์ไวท์ ด่าง

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ แท่นแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสกล ศุภมาศ, Imgนายชาญวิทย์ วัชรพุกก์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสมบูรณ์ สุขพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของยีนไรเอนอดีน รีเซพเตอร์แต่ละลักษณะจีโนไทป์ที่มีต่อสมรรถภาพการผลิตและสืบพันธุ์ของสุกรแลนด์เรซเบลเยี่ยม

ผู้เขียน:Imgรัฐภูมิ พิกัดพจมานเหมาะ

ประธานกรรมการ:Imgนายศรีสุวรรณ ชมชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวรวิทย์ วัชชวัลคุ, Imgนายสินชัย พารักษา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางเสมอใจ ดาวสุโข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123