Search Result of "จีระวรรณ สุทธิลักษณ์"

About 2 results
Img
Img

Researcher

ดร. ภิญญา ศิลาย้อย (เยอร์เกนเซน), ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

Resume