Search Result of "จีรชัย สุภาสุทธากูล"

About 8 results
Img

Researcher

ดร. จีรชัย สุภาสุทธากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:กลศาสตร์ของของแข็ง (Mechanics of Solids), กรรมวิธีผลิต (Manufacturing Processes), ระเบียบวิธีไฟฟนต์เอลิเมนต์ (Finite Element Melthod)

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์ทางกล การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางกล, เศรษฐศาสตร์พลังงาน, การปรับอากาศ

Resume