Search Result of "จิ้งหรีด"

About 80 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

นวัตกรรมระบบฟาร์มเลี้ยงและพัฒนาอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อเป็นอาหารแห่งอนาคต (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชามา อินซอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgสิทธิพร มณีวรรณ, Imgดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายชาญวิทย์ แก้วตาปี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปิยะพงษ์ ศรีวงษ์ราช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgชฏาพร นรางค์เพชร์, Imgธีรนันท์ เชาว์วัฒนกุล, Imgธีรวัชร เพชระบูรณิน, Imgบัณฑูร พานแก้ว, Imgมานา ปัจฉิมนันท์, Imgสโรชา แดงศิริ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:49 7 ภูมิปัญญาแผ่นดิน จิ้งหรีด แมลงมีค่า

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: 49 7 ภูมิปัญญาแผ่นดิน จิ้งหรีด แมลงมีค่า
Description:
Tags:
Category: Education

VideoID: -F1IoEWBncs
Updated: 2012-11-21T19:38:40.000Z
Duration: 378 seconds


1234