Search Result of "จิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย"

About 8 results
Img

Researcher

นาย อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Diversity of rice odonate insects in Lopburi Province, Thailand

ผู้แต่ง:ImgMr.Apisit Thipaksorn, Lecturer, Imgจิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

ลักษณะทางโมเลกุลของแมลงปอบ้านในพื้นที่นาข้าวภาคกลางประเทศไทย (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจิราภรณ์ เรืองสิทธิชัย

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img