Search Result of "จิราภรณ์ การูณ"

About 3 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาและพัฒนาสมบัติ EcoStone เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย ศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธาตุอาหารพืช, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม, ก๊าซเรือนกระจกกับการเกษตร, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

Resume