Search Result of "จิรัชยา ปรีชา"

About 4 results
Img

งานวิจัย

ก๋วยจั๊บญวนหมูยอสูตรอุบลฯกึ่งสำเร็จรูป ในถ้วยคัพปิดสนิท (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgจิรัชยา ปรีชา

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณพรรณพนัช กองกิริต บ้านเลขที่ 110 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตเครื่องแกงเลียงกึ่งสำเร็จรูป โดยใช้กรรมวิธีการผลิตแบบอุตสาหกรรมครัวเรือน (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, Imgจิรัชยา ปรีชา

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (คุณนิภัทรา จึ่งสกุล บ้านเลขที่ 74 ซอยราษฏร์บูรณะ 26 ถนนราษฏร์บูรณะ เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140)

Img

Researcher

นาย ญาธิปวีร์ ปักแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img

Researcher

นาง พัทธินันท์ วาริชนันท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร , จุลชีววิทยาทางอาหาร

Resume