Search Result of "จิระวีณ์ มหิทธิธนาศักดิ์5"

About 4 results
Img
Img
Img

Researcher

นาย กันต์ธกรณ์ เขาทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ชีวกลศาสตร์ทางกล การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางกล, เศรษฐศาสตร์พลังงาน, การปรับอากาศ

Resume

Img