Search Result of "จิระกานต์ ศิริวิชญ์์ไมตรี"

About 57 results
Img

Researcher

ดร. จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Hydranlic and Hydrology

Resume

Img
Img
Img

งานวิจัย

การจำลองพลศาสตร์ของไหลของกังหันน้ำแกนตั้งแบบลดแรงเสียดทาน (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือวัดความลึกน้ำในคลองชลประทาน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือสำรวจบ่อบาดาลโดยเทคนิคการวิเคราะห์ภาพถ่าย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำโดยทฤษฎีภาพการเคลื่อนที่ของอนุภาคขนาดใหญ่ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพรหมพร เชื้อกุลา

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในทางน้ำธรรมชาติโดยไม่ใช้พลังงาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:KURDI

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลของน้ำในคลองชลประทานระบบแสงเลเซอร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องปั๊มน้ำพลังงานภายใน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จิระกานต์ ศิริวิชญ์ไมตรี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วราวุธ วุฒิวณิชย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์

Img
123