Search Result of "จินดา ศิริวงศ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgจินดา ศิริวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการร่วม:Imgอัจฉรา นิยมาภา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection