Search Result of "จิตอาสา"

About 22 results
Img

งานวิจัย

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยวจิตอาสา กรณีศึกษากลุ่มอาสาสมัครอนุรักษ์สิ่งดีงาม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกนกวรรณ นกงาม, Imgกรรณิกา บุญเพลิง, Imgจิตรรัตน์ แก้วพรม, Imgสิริยากร ธนถิรกุล

แหล่งทุน:สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการ และนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์

หัวเรื่อง:การพัฒนาจิตอาสาและการคิดเชิงบวกของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

Img

ที่มา:วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาจิตอาสาและการคิดเชิงบวกของนสิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยใช้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษา

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการทำหน้าที่ของครอบครัว ความฉลาดทางอารมณ์และการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือของวัยรุ่นจิตอาสา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgวรรณภา สาโรจน์

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาตลอดชีวิต, การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, การฝึกอบรม, การวิจัยทางสังคมศาสตร์, การศึกษาผู้ใหญ่, การศึกษาและการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

Resume

Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเสริมสร้างความพอเพียง ทักษะชีวิตและทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการทำหน้าที่ของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อคุณธรรมของวัยรุ่นจิตอาสา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนนทบุรี

ผู้เขียน:Imgพิริยา เลิศมงคลนาม

ประธานกรรมการ:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการร่วม:Imgดร.ธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา และจิตวิญญาณในสถานที่ทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเอกชน (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ธนาคารจิตอาสา (โครงการวิถีพัฒนาจิต) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การสอนทางการศึกษาเกษตร , หลักสูตรและการประเมินโครงการ , การศึกษานอกระบบและการศึกษาผู้ใหญ่, ประเมินโครงการและวางแผนโครงการ ,ผู้นำ

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อาชีวศึกษา, ธุรกิจศึกษา, ความเป็นผู้ประกอบการ

Resume

Img

Researcher

ดร. กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

ดร. ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ปฐมวัยศึกษา เด็กพิเศษ , วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย , STEM , ภาษาสำหรับเด็กปฐมวัย

Resume

Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ พลราชม, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Public Health, Health Education and Beharioral Sciences, Health Behavior Modification Program, Community Health

Resume

Img

Researcher

ดร. สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:หลักสูตรการเรียนการสอน

Resume

12