Search Result of "จิตสำนึก"

About 46 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิตครูในเชิงความตระหนักและการปฏิบัติ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แนวคิดเรื่องจิตสำนึกทางสังคม ระหว่างพระพุทธศาสนา กับลัทธิมาร์กซ์: เปรียบเทียบความเหมือนและความต่าง

ผู้เขียน:Imgวีรวรรณ อินทะกนก

ประธานกรรมการ:Imgดร.วิทยา ศักยาภินันท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgประเวศ อินทองปาน

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ประเทือง ทินรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รูปการจิตสำนึกชนชั้นกรรมาชีพของสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย: ศึกษาเฉพาะกรณี ผู้เป็นสมาชิกพรรคฯ ที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในฐานที่มั่นจังหวัดน่าน

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ แซ่เตียว

ประธานกรรมการ:Imgนางพรภิรมณ์ เชียงกูล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:ImgSuthy Prasartset

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:จิตสำนึกของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนต่อการทิ้งของเสีย

ผู้เขียน:Imgพรพาพรรณ จุ้ยประเสริฐ

ประธานกรรมการ:Imgนายอิทธิพล ราศรีเกรียงไกร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ดุษฎี เจริญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนฤชิต ดำปิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาจิตสำนึกสาธารณะ ของนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและแนวทางการสร้างจิตสำนึกสาธารณะเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

Img

ที่มา:มูลนิธิชัยพัฒนา

หัวเรื่อง:จิตสำนึกของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีที่มีต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสีย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิตครูในเชิงความรู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาการศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของนิสิตครูในเชิงความตระหนักและการปฏิบัติ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นาย สุพจน์ สุขสมงาม

ที่ทำงาน:สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่อง ภาวะโลกร้อนและพลังงานหมุนเวียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน:Imgกชพรรณ นุ่นสังข์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

123