Search Result of "จิตสาธารณะ"

About 37 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียน ภาวะผู้นำ และจิตสาธารณะของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยในการทำวิจัยของอาจารย์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนากระบวนการคิด

หัวเรื่อง:การพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมพัฒนาผู้เรียนที่มีต่อจิตสาธารณะของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏิ

ผู้เขียน:Imgวิจิตรา อมรบุญปิติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีจิตสาธารณะของสมาชิกครอบครัวอาสามูลนิธิเครือข่ายครอบครัว

ผู้เขียน:Imgบุญญานนท์ ศรีโท

ประธานกรรมการ:Imgดร.ภัทรวรรธน์ จีรพัฒน์ธนธร, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มก.ภายใต้การสนับสนุนของ สสส.

หัวเรื่อง:การพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในรายวิชาการศึกษาสำหรับผู้ปกครอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบบวัดจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

ผู้เขียน:Imgปัถมา สงนุ่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.วารุณี ลัภนโชคดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgมนัสนันท์ หัตถศักดิ์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโปรแกรมการปรับพฤติกรรมทางปัญญาที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)

ผู้เขียน:Imgณัฐนรี คล้ายสาคร

ประธานกรรมการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12