Search Result of "จิตวิทยาการศึกษา"

About 649 results
Img

ที่มา:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 - 2549 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิตปัจจุบัน ต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ.2550 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ นิสิตปัจจุบัน ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีพ.ศ.2550 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาว

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ นิสิตปัจจุบัน ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีพ.ศ.2550 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รุ่งแสง อรุณไพโรจน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล, รองศาสตราจารย์, Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ในรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธรรมนูญ วัฒนปรีดา

แหล่งทุน:โครงการทุนวิจัยสำหรับคณาจารย์และบุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ตามโครงการ “การบูรณาการพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์? (e-Learning) กับการวิจัยก้าวใหม่ของการเป็นผู้สอนแห่งศตวรรษที่ 21” ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อมหาบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2539 - 2549 บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนภาพร ปรีชามารถ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวรพิมพ์ ถิระวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวอัญชัน เกียรติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิต และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

12345678910...