Search Result of "จิตรลดา โชคอำนวย"

About 7 results
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตอบสนองต่อความร้อนและความเข้มข้นของ CO2 ของการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

ผู้เขียน:Imgจิตรลดา โชคอำนวย

ประธานกรรมการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

ผลกระทบของการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตจากการปลูกข้าว (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

Researcher

ดร. เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Resume

Img

Researcher

นาย ศุภชัย อำคา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ธาตุอาหารพืช, ความอุดมสมบูรณ์ของดิน, การใช้ประโยชน์วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรและอุตสาหกรรม, ก๊าซเรือนกระจกกับการเกษตร, การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน

Resume