Search Result of "จิตรภานุ แย้มจะบก"

About 6 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลชนะเลิศ (2015)

ผลงาน:การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์

นักวิจัย: Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์ Imgจิตรภานุ แย้มจะบก Imgกมลสิริ เพชรบูรณ์ Imgณัฏยา ศรีสวัสดิ์ Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgดร.สิริกุล วะสี

Doner:คณะกรรมการวิชาการการประชุมพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 14

Img

งานวิจัย

การศึกษาตำแหน่งยีนต้านทานเชื้อไวรัส ChiVMV ในพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริกุล วะสี, Imgดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. สิริกุล วะสี

ที่ทำงาน:ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน (ภาควิชาพืชสวน) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ: การปรับปรุงพันธุ์พืชผักและไม้ผล

Resume

Img

Researcher

ดร. สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช, อณูชีววิทยาโรคพืช , แบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช, เทคโนโลยีชีวภาพ

Resume