Search Result of "จิตตปัญญาศึกษา"

About 92 results
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการประจำปีจิตตปัญญาศึกษา ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:จิตตปัญญาศึกษา: กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษา

Img
Img
Img

งานวิจัย

การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345