Search Result of "จำแนกสายต้น"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

หัวเรื่อง:ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทย

Img

Researcher

ดร. วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ บางเขน

Resume