Search Result of "จำแนกชนิด"

About 151 results
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาขั้นตอนวิธีจำแนกชนิดและแก้ไขภาพสำหรับภาพถ่ายระยะไกล (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการทำแผนที่จำแนกชนิดโดยอาศัยโมเดลเส้นขอบแบบตื่นตัว (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (4)

Img
Img

งานวิจัย

การตรวจหาและจำแนกชนิดหนอนพยาธิในปลาน้ำจืดจากธรรมชาติในเขตจังหวัดสกลนคร (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678