Search Result of "จำลอง อรุณเลิศอารีย์"

About 3 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตรวจติดตามคุณภาพน้ำและความเป็นพิษของปลา ปักเป้า (Tetraodon leiurus Bleeker) ในอ่างเก็บน้ำพาน จังหวัดอุดรธานี

ผู้เขียน:Imgสิวินา จิณะหล้า

ประธานกรรมการ:Imgนายสุจินต์ ดีแท้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgจำลอง อรุณเลิศอารีย์

กรรมการวิชารอง:Imgอัธยา กังสุวรรณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สถานภาพการปนเปื้อนสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ในปลาของอ่างเก็บน้ำที่สูงเขาก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้เขียน:Imgวรรณณี เหมือนแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgลิลา เรืองแป้น

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์, Imgจำลอง อรุณเลิศอารีย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบคทีเรียในดิน บ่อเลี้ยงกุ้งกุลาดำและการดื้อของ เชื้อ Vibrio spp. ต่อยาด้านจุลชีพ

ผู้เขียน:Imgศุภชัย ประพัสศร

ประธานกรรมการ:Imgลิลา เรืองแป้น

กรรมการวิชาเอก:Imgจำลอง อรุณเลิศอารีย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางมัทนา แสงจินดาวงษ์, รองศาสตราจารย์