Search Result of "จาก"

About 70210 results
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการลดสีจากโรงงานฟอกย้อมด้วยเอนไซม์ที่สกัดจากวัสดุเหลือใช้จากการเพาะเห็ด (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img

ที่มา:เงินส่วนตัวจาก ดร. พัชนี วิชิตพันธุ์ และที่ได้รับจากค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการค่ายเยาวชน: แมงมุมที่รัก ครั้งต่าง ๆ รวม 5000 บาท และ จากศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย เลขที่ ๑๒/๑ หมู่ ๒ ต.กองดิน อ.แกลง จ.ระยอง ๒๒๑๖๐ (http://www.thai-nec.org/aboutus.html) จำนวน 5000 บาท

หัวเรื่อง:ศึกษาความหลากหลายของแมงมุม ในเขตอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันผลิตผลเกษตรฯ มก.ร่วมกับสถาบันอาหารฯ มก.รับทุนจากสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์กรมหาชน)

หัวเรื่อง:โครงการการพัฒนาและตรวจคุณภาพผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง ภายใต้โครงการกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพของชุมชน เฉพาะผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 (ได้รับงบสนับสนุนงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 15,000) และงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 2551 เสนอเมื่อวันที่ 26/5/2551 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท

หัวเรื่อง:การเจริญเติบโตของผลและผลการใช้ปุ๋ยเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนกในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

Img
Img
Img
Img

รางวัล (วิจัย/สิ่งประดิษฐ์)

รางวัลเกียรติยศนิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีกาศึกษา 2554 จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(รางวัล Bangkok Bank Young Chemists Awards จาก 14th Asian Chemical Congress 2011) (2012)

ผลงาน:Jirawat Satiankormsorakrai and Kangsadan Boonprab. 2011. Influence of some factors on adhesive character of fish glue from milkfish, Chanos chanos skin. The 14th Asian Chemical Congress 2011 (14ACC- IYC 2011), 5-8 September 2011, Bangkok, Thailand

นักวิจัย: Imgดร.กังสดาลย์ บุญปราบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ImgJirawat Satiankormsorakrai

Doner:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:ทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก มก. ต่อเนื่อง ๓ ปี ในส่วนของมหาวิทยาลัย ๗๕% จากเงินรายได้ส่วนกลาง มก. ปี ๒๕๕๔ จากรายการ : โครงการพัฒนาศักยภาพ มก. (เงินอุดหนุนทั่วไป)

หัวเรื่อง:โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับแม่พิมพ์รวดเร็วและวัสดุแบบไล่สัดส่วนของส่วนผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.คุณยุต เอี่ยมสอาด, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การสัมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 6 (ได้รับงบสนับสนุนจาก สวพ.มก. 15,000 และเสนอในงานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7 2551 เสนอวันที่ 26/5/51 ได้รับงบสนับสนุนจากหน่วยงาน 8,310 บาท

หัวเรื่อง:การใช้ Mango-Leaf Assay ในการประเมินศักยภาพของ Bacillus megaterium สายพันธุ์ 3103 ในการเป็นศัตรูธรรมชาติต่อรา Colletotrichum gloeosporioides สาเหตุโรคหลังเก็บเกี่ยวของมะม่วง

Img

ที่มา:ทุนส่วนหนึ่งจากโครงการวิจัยปี 51 ที่ได้รับจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:อัตราการเจริญเติบโต การรอดตาย และต้นทุนของการอนุบาลปลานวลจันทร์ทะเล (Chanos chanos, Forskal) ด้วยอาหารต่างชนิดกัน

Img

ที่มา:งบประมาณประจำปี 2554 จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การแปรรูปผลิตภัณฑ์เห็ดและผักพื้นบ้านในรูปอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อนุกูล วัฒนสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...