Search Result of "จันทิมา สันติสุข"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การคัดเลือกเชื้อแอคติโนมัยซีสสายพันธุ์ไทยเพื่อการควบคุมไส้เดือนฝอยรากปม (Meloidogyne incognita) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ เรือนปานันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)