Search Result of "จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร"

About 132 results
Img

Researcher

นาง จันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร

ที่ทำงาน:ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Fresh cut of Fruits & Vegetables, Postharvest Technology , Shelf life evaluation of food and food product, Nutrition Value of food product

Resume

Img

Researcher

ดร. กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เคมีอาหาร, การวิเคราะห์อาหาร, ความปลอดภัยอาหารทางเคมี

Resume

Img

ที่มา:มูลนิธิโครงการหลวง

หัวเรื่อง:ชุดโครงการวิจัย การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกมะเดื่อฝรั่งในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยย่อยที่ 2 : การศึกษาอายุการเก็บเกี่ยวและกระบวนการอบแห้งผลมะเดื่อฝรั่งที่ปลูกในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เกศศิณี ตระกูลทิวากร, Imgนางสาวเพลินใจ ตังคณะกุล, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนางสาวเสาวลักษณ์ รุ่งแจ้ง

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพการผลิต ผลิตภัณฑ์ "ไข่แก้ว KU จากไข่ไก่" (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรไท สวัสดิชัยกุล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ

แหล่งทุน:บริษัท ชิกเก้นคิง (ประเทศไทย) จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชาข้าวไรซ์เบอรี่ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgนางสาวศิริพร ตันจอ

แหล่งทุน:บริษัท เดฟเวอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาง วรางคณา พันธุมโพธิ

ที่ทำงาน:ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Resume

Img
Img
Img
Img
Img

Researcher

นาย ดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Organic Synthesis and Natural Products Chemistry

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาสมบัติและใช้ประโยชน์จากข้าวโพดลูกผสมแอนโธไซยานินสูง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, Imgดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, Imgนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, Imgนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, Imgนายศานิต เก้าเอี้ยน, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จักรกฤษณ์ พจนศิลป์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, Imgนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, Imgดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, Imgนายวรพล เพ็งพินิจ, Imgนายวินัศ ภูมินาถ, Imgนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย, Imgนายดำรงศักดิ์ อายุวนานนท์

Img

Researcher

นางสาว ศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ

ที่ทำงาน:ฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:Cereal Products Development

Resume

Img

Researcher

นาง อุษาพร ภูคัสมาส

ที่ทำงาน:ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร, การยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร, การพัฒนาสูตร คิดค้นและพัฒนาตำรับอาหาร

Resume

1234567