Search Result of "จันทร์จรัส วีรสาร"

About 96 results
Img

Researcher

นาง จันทร์จรัส วีรสาร

ที่ทำงาน:ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง (ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ) คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:ปฐพีวิทยา

Resume

Img

งานวิจัย

การศึกษาวิธีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากเศษวัสดุอินทรีย์ที่ได้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

ก๊าซเรือนกระจกในกองปุ๋ยหมัก : ผลของขนาดกองและการกลับกอง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายมนัส ศรีละออ, Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. อรุณศิริ กำลัง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:Soil and Water Conservation, Soil and Plant Analysis

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การแก้ไขปัญหานาหล่มเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปลูกข้าวในพื้นที่นาหล่ม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อิศราฐ์ เชาระกำ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางจันทร์จรัส วีรสาร, Imgดร.อตินุช แซ่จิว, Imgดร.วัชรพล ชยประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์อบรมเทคนิคสยามคูโบต้า บริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

นาย มนัส ศรีละออ

ที่ทำงาน:กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน

Resume

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345