Search Result of "จันทบุรี"

About 262 results
Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก(จันทบุรี)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก

Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคตะวันออก (จันทบุรี)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเครือข่ายเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการผลิตผลไม้คุณภาพเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติ กันตังกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เรืองไร โตกฤษณะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วินัย พุทธกูล, รองศาสตราจารย์, Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.เดชรัต สุขกำเนิด, อาจารย์, Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

งานวิจัย

7. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดจันทบุรี (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img

งานวิจัย

การบำบัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร เทศบาลเมืองจันทบุรี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท โชคชัยเอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...