Search Result of "จัดการ"

About 14713 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ชุมชนต้นแบบในการเรียนรู้และจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน (การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนแบบครบวงจร) (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครสวรรค์

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 2"

หัวเรื่อง:ศํกยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอุทยานแห่งชาติปางสีดา

Img

ที่มา:วารสารการจัดการสมัยใหม่

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการรถทะเบียนเคลื่อนที่ของเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการด้านการบริหารและการจัดการระดับชาติ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบคุณภาพบริการที่คาดหวังและการรับรู้ของผู้ใช้บริการโรงแรมระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร

12345678910...