Search Result of "จังหวัดเพชรบูรณ์"

About 230 results
Img

ที่มา:สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และพิษณุโลก

Img

ที่มา:สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตพลับในเขตพื้นที่สูงเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ เลย และพิษณุโลก

หัวหน้าโครงการ:Imgนายโอฬาร ตัณฑวิรุฬห์

Img

ที่มา:การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

หัวเรื่อง:(ไม่ใช่ Proceedings) การประเมินผลการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและพื้นที่ต้นน้ำน้ำหนาวของเกษตรกร ต. น้ำหนาว และ ต. โคกมน อ. น้ำหนาว จ. เพชรบูรณ์

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาการปลูกพันธุ์แก้วมังกรผิวทองที่ระดับความสูงต่างกันในจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลย (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตต้นไหลสตอเบอรีเพื่อส่งให้เกษตรกรในจังหวัดเพชรบูรณ์ และเลย (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเวช เต๋จ๊ะ

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img

งานวิจัย

ศึกษาการปลูกพันธุ์แก้วมังกรผิวทองที่ระดับความสูงต่างกันในจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดเลย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาส ช่างเหล็ก

แหล่งทุน:ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...