Search Result of "จังหวัดหนองคาย"

About 33 results
Img

งานวิจัย

การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดหนองคาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี และอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, Imgนายวุฒิชัย กปิลกาญจน์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ดำรงค์ ศรีพระราม, อาจารย์, Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

หัวเรื่อง:การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ร่มฟ้าสยามบ้านจอมแจ้ง และบ้านหนองกุ้งใต้ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดหนองคาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางอภิวันท์ กำลังเอก, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างสังคมพืชน้ำในบึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgไชยา อุดมศรี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:ImgChavalit Vidthayanon, Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการปลูกยางพาราทดแทนพืชเศรษฐกิจในจังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgจันทวรรณ คงเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายสังเวียน จันทร์ทองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ชีววิทยาและพลวัตประชากรของปลาเผาะ (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) ในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย ปรีชา

ประธานกรรมการ:Imgธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี

กรรมการร่วม:ImgTuantong Jutagatc

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ใหม่กับข้าวเหนียวพันธุ์ดั้งเดิม ในเขตจังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgเกรียงไกร ทับทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgจารึก สิงหปรีชา

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์การยอมรับ และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของข้าวเหนียวพันธุ์ กข 12 ในจังหวัดหนองคาย ปีการผลิต 2550/2551

ผู้เขียน:Imgพิชยา ไชยภูมิ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา หมู่บ้านเมือง อำเภอเมืองบาง จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgปกรณ์เทพ พจี

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.กนกวรรณ จันทร์เจริญชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgทองฟู ศิริวงศ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage, 1880) ในแม่น้ำโขง บริเวณจังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:ImgSawika KUNLAPAPUK

ประธานกรรมการ:Imgธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี

กรรมการร่วม:ImgTuantong Jutagatc

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทการบริหารงานตามบทบาทจริงกับบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน การประถมศึกษา จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgอุทัย อินทะนาม

กรรมการวิชาเอก:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวจิราภรณ์ ศิริทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้น้ำโครงการห้วยโมง จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgวินัย วังพิมูล

ประธานกรรมการ:Imgนายฉลอง เกิดพิทักษ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายประทีป ดวงเดือน, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของชุดแนะแนวอาชีพแบบกลุ่มต่อความตระหนักรู้ในอาชีพของ นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านฝือ จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgพรเพชร โคตรสิงห์

ประธานกรรมการ:Imgนางสุปรีดา ญาณภิรัต, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวเกื้อกูล ทาสิทธิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพรทิพย์ ไชยโส

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปรับปรุงการจัดสรรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำในโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าของโครงการห้วยโมง จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgอดิศักดิ์ แก้วทอง

ประธานกรรมการ:Imgดร.สามัคคี บุณยะวัฒน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เจษฎา แก้วกัลยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

12