Search Result of "จังหวัดสกลนคร"

About 971 results
Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การจัดการสื่อและองค์ความรู้ด้วยระบบทัวร์เสมือนจริง ใช้ลักษณะภาพแบบ Cylindrical Panorama : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด สกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพัสกร องอาจ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนันต์ชัย นพแก้ว, อาจารย์, Imgนายวรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์, Imgนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์, Imgนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์, Imgนายบรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล, อาจารย์, Imgนางสาวกัณฐิกา กล่อมสุวรรณ, อาจารย์

Img
Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การตรวจสอบปริมาณ Salmonella sp. ของเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากผักพื้นบ้านต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวชื่นจิต จันทจรูญพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดนางฟ้าสวรรค์ผสมสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพซากของไก่เนื้อดำโดยวิธีการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสกัดสารเมลานินในไก่ดำภูพาน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ ฐาปนพันธ์นิติกุล, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การคัดเลือกและปรับปรุงสายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาวทางเลือกที่มีศักยภาพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การระบาดเชิงพื้นที่ของโรคพยาธิใบไม้ในตับและมะเร็งท่อน้ำดี ในจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรัชฎาภรณ์ อึ้งเจริญ, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นิธิรัชต์ สงวนเดือน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานประมงจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การสำรวจความพึงพอใจและประชาสัมพันธ์: โครงการพัฒนาคุณภาพนิเวศวิทยาหนองหารและพัฒนาทรัพยากรทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนรอบหนองหารอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, รองศาสตราจารย์, Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.ประภากรณ์ แสงวิจิตร, อาจารย์, Imgนายสิทธิชัย บุญทวีไพศาล, Imgนายยุทธนา แสงสุวรรณ, Imgนายอนุสรณ์ กุลวงษ์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การสำรวจและติดตามสถานภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการรับรู้จากระยะไกลและระบบภูมิสารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:แนวทางการปลูกมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัียเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูง ในระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาเครื่องอบเมล็ดพันธุ์ข้าวเอนกประสงค์เพื่อชุมชน

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายพัสกร องอาจ, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนากลยุทธ์เพื่อการแข่งขันของโรงงานอาหารแปรรูปแห่งที่ 3 อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อค่าระดับคะแนนรวมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายนพพร สังข์ทอง, อาจารย์

12345678910...