Search Result of "จังหวัดสกลนคร"

About 1016 results
Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปริมาณกรดเบนโซอิกและกรดซอร์บิกในเส้นก๋ยวเต๋ยวในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอริสรา โพธิ์สนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางในการผลิตปูนซีเมนต์สังเคราะห์จากขยะอุตสาหกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ศมณพร สุทธิบาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความพึงพอใจในการทำงาน และพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วัชรพงษ์ อินทรวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางจาริตา หินเธาว์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาวิถีทางความคิดของชุมชนท้องถิ่นต่อการรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากหน่วยงานราชการ กรณีศึกษา: ชุมชนท้องถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางปัททมา สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายรัฐษากรณ์ สุริยกุล ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับรับซื้อน้ำมันเหลือใช้ (โครงการต่อเนื่อง ระยะที่ 2)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นภาพร พ่วงพรพิทักษ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานจังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:เพิ่มศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำให้ได้มาตรฐาน GAP เพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสนธยา ผาลลาพัง, Imgดร.สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การประเมินรูปแบบและคุณลักษณะของกองสนุ่นเพื่อบริหารจัดการเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำในระบบนิเวศหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางภัสสรา รัตนพิศิฏฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:00 เงินรายได้มหาวิทยาลัย วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของหอยน้ำจืดบริเวณหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:แนวทางการปลูกมะเขือเทศเพื่อส่งโรงงานอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัียเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติที่มีค่า Impact Factor สูง ในระดับวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การชักนำให้กุหลาบหนูออกดอกในสภาพหลอดทดลองเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

หัวหน้าโครงการ:Imgนายประภาษ กาวิชา, อาจารย์

Img

ที่มา:เงินรายได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษารูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพัดชา เศรษฐากา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาคุณภาพซากของไก่เนื้อดำโดยวิธีการเลี้ยงแบบพื้นบ้าน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาเห็ดนางฟ้าสวรรค์ผสมสมุนไพร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวรุ่งกานต์ บุญนาถกร, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยเเละพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกและตำแหน่งของโปรตีน cFLIP ในคอร์ปัสลูเทียมในช่วงการเป็นสัดและการตั้งท้องของกระบือไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบเชิงลบที่มีต่อการพัฒนาทะเลสาบหนองหารเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวคนธ์ สมไพรพิทักษ์, อาจารย์, Imgนางสาวภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ, อาจารย์, Imgนางสาวพิมพ์อมร นิยมค้า, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์โดยใช้ต้นทุนกิจกรรมของโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 3 เต่างอย จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโคกสว่าง จังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กนกอร แก้วประภา, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การปรับตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในภาคเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสิริลักษณ์ พิชัยณรงค์, อาจารย์

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

หัวเรื่อง:การเจริญของแบคทีเรียโพรไบโอติกในนมข้าวโพดและการรอดชีวิตในเครื่องดื่มหมักจากนมข้าวโพด

หัวหน้าโครงการ:Imgนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...