Search Result of "จังหวัดศรีสะเกษ"

About 53 results
Img

ที่มา:เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบรวบรวมและระบบนำเสียของเทศบาลเมืองกันทรลักษณ์ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้แบบจำลอง CLUE-S เพื่อคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgฉัตรชัย โคตพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พสุธา สุนทรห้าว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อผลการดำเนินงานโรงสีชุมชนของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านนาทุ่ง ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgพรพฤตยพรรณจ์ ผมหอม

ประธานกรรมการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สภาพ ปัญหา และความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgอภินันท์ ธรรมคุณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.กอบกุล สรรพกิจจำนง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาเปรียบเทียบหญิงและชายในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ป่าชุมชนโนนใหญ่ กิ่งอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgกนกกาญจน์ โกติรัมย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสุรเชษฎ์ เชษฐมาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบริหารงานการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของผู้ บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด ศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgอุดร ประสาร

ประธานกรรมการ:Imgนายประทีป สยามชัย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgอาภา เสถียรสวัสดิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างหนังสืออ่านประกอบเรื่อง "ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นศรีสะเกษ" สำหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgสมถวิล พงษ์เกษ

ประธานกรรมการ:Imgกฤตนัยน์ สามะพุทธิ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นาตยา ปิลันธนานนท์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางสาวเพ็ญศรี กาญจโนมัย, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เศรษฐกิจการผลิตกระเทียม ในจังหวัดศรีสะเกษปีการผลิต 2541/42

ผู้เขียน:Imgอมร โภชนสมบูรณ์

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายศรัณย์ วรรธนัจฉริยา, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลจากแกลบและเหง้ามันสำปะหลังในจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgเก็จไพลิน คำเพราะ

ประธานกรรมการ:Imgนางนภาภรณ์ พรหมชนะ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgเดชรัต สุขกำเนิด, Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชุมชนโนนใหญ่ จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgศิริหทัย แท่นแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเพ็ชร์ มังกรดิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.นุชนาถ มั่งคั่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อราคาที่ดินการเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgอนงค์นุช ไชยโชติ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช อังสุมาลิน, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิพล หัวเมืองแก้ว, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบรรลุ พุฒิกร

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การจัดสรรน้ำในระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำ PL3 โครงการฝายหัวนา จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้เขียน:Imgทองเหมาะ พลเสน

ประธานกรรมการ:ImgPol Rakthong

กรรมการวิชารอง:Imgนายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

123