Search Result of "จังหวัดระยอง"

About 274 results
Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:การศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งบริเวณหาดน้ำริน และหาดพยูน ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาทบทวนผลการศึกษาวิจัยความเหมาะสมโครงการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และการสำรวจออกแบบการพัฒนาศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี และบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำดอกกราย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายวินัย อาจคงหาญ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมสำรวจออกแบบการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง ตำบลเชิงเนิน ตำบลทับมา และตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ฉัตรดนัย จิระเดชะ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวเรื่อง:การศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบเตาเผามูลฝอยติดเชื้อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

หัวหน้าโครงการ:Imgนายเกียรติไกร อายุวัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บริษัท ศูนย์ธรรมชาติศึกษาไทย (เลขที่ ๑๒/๑ ม.๒ ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ๒๒๑๖๐ (http://www.thai-nec.org/)

หัวเรื่อง:ความหลากหลายแมงมุมในระบบนิเวศป่าของสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จ.นครราชสีมา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

การติดตามผลการอบรมครูคณิตศาสตร์ โดยหลักสูตรกลางหลักสูตรที่ 2 จังหวัดระยอง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเรียง ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...