Search Result of "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา"

About 204 results
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

วิธีการเขตกรรมที่เหมาะสมสำหรับการผลิตข้าวและสมบัติบางประการของดินในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (2017)

หัวหน้าโครงการ:สายชล สุขญาณกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายธนภัทร ปลื้มพวก, Imgสายชล สุขญาณกิจ

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...