Search Result of "จังหวัดบึงกาฬ"

About 38 results
Img

ที่มา:สำนักงานเทศบาลตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

หัวเรื่อง:โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบการจัดการมูลฝอยแบบผสมผสานด้านเทคโนโลยีของเทศบาลตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางปฬาณี ฐิติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิชา นิยม, รองศาสตราจารย์, Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจความพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับเป็นดีของดีประจำอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทาการจัดการ

หัวเรื่อง:ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตวืป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

Img

ที่มา:ASEAN UNIVERSITY SPORTS COUNCIL INTERNATIONAL CONFERENCE 2012 13-14 DECEMBER 2012

หัวเรื่อง:ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นิเวศวิทยาของช้างป่า (Elephas maximus Linnaeus, 1758) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

ผู้เขียน:Imgรัชนี โชคเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12