Search Result of "จังหวัดนครราชสีมา"

About 537 results
Img

ที่มา:ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 จังหวัดนครราชสีมา

หัวเรื่อง:การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการย้อมสีธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวนิตยา ทับทิมทัย, อาจารย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการปลูกแฝก 3 สายพันธุ์ในแปลงไม้ผลบางชนิดและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร (จังหวัดนครราชสีมา) (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.)

Img
Img
Img
Img
12345678910...