Search Result of "จังหวัดจันทบุรี"

About 205 results
Img

งานวิจัย

7. ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีจังหวัดจันทบุรี (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวกอบกาญจน์ เผือกชอุ่ม

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียที่สร้างอัลคาไลน์โปรตีเอสจากดินตะกอนป่าชายเลนในเขตจังหวัดจันทบุรี (2013)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ฐิตา ฟู่เผ่า

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จันทร์เพ็ญ ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ฐิตา ฟู่เผ่า

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ผลการฝึกอบรมการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของครูสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดจันทบุรี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับอาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
12345678910...