Search Result of "จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์"

About 195 results
Img

Researcher

ดร. จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การจัดการสิ่งแวดล้อม , การประเมินค่าสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์, เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรม , เทคโนโลยีสะอาด

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตะกอนจากระบบผลิตน้ำของโรงไฟฟ้า (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท กัลฟ์ เจพี จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการศึกษาผลกระทบการใช้สารอีเอ็มในสิ่งแวดล้อม (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กรมควบคุมมลพิษ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาอินฟาเรดเซรามิกเพื่อเป็นวัตถุดิบใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การออกแบบและประเมินสมรรถนะของระบบบำบัดน้ำสำหรับการเลี้ยงกุ้ง (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการกิจกรรมฝึกงานเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2549 เครือข่ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินค่าทางเศรษฐศาสตร์ของคุณภาพน้ำด้วย CVM (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

Img

งานวิจัย

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติบริเวณเขาพระพุทธบาทน้อยเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เครือข่ายการวิจัยภาคกลางตอนบน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ)

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีสะอาดสำหรับอุตสาหกรรมยางพารา (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จักรกฤษณ์ มหัจฉริยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Takahashi Industrial and Economic Research Foundation

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
12345678910