Search Result of "จริยธรรม 7 ด้าน"

About 4 results
Img
Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาปัจจัยที่กำหนดพื้นฐานทางด้านคุณธรรม และจริยธรรมทางด้านธุรกิจของสังคมไทย ภายใต้ยุคการติดต่อสื่อสารโลกาภิวัฒน์ จากมุมมองของศาสนาคริสต์ อิสลาม และศาสนาพุทธ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาราวรรณ วิรุฬหผล, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พัชรา ปัทมสิงห์

ที่ทำงาน:กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

Resume

Img

Researcher

นาง ขวัญใจ ชูกิจคุณ

ที่ทำงาน:กองกิจการนิสิต สำนักงานอธิการบดี

Resume