Search Result of "จริยธรรม"

About 276 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม (2011)

นักวิจัย:Imgดร.งามทิพย์ ภู่วโรดม, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่สอดแทรกจริยธรรม (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสันต์ ทองไทย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...