Search Result of "จรัสศรี นกแก้ว"

About 5 results
Img

Researcher

นาย โสภณ สระทองมา, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการ

Resume

Img

Researcher

นางสาว อังคณา ธนานุภาพพันธุ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เศรษฐศาสตร์, นโยบายสาธารณะ

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พงศ์พันธ์ ศรีเมือง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยธุรกิจ, กลยุทธ์ธุรกิจ, ธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม, กิจการเพื่อสังคม

Resume

Img

Researcher

นาง วลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การผลิตและการตลาด, การจัดการธุรกิจเกษตร

Resume