Search Result of "จรัสพัชร์ วงษ์วิจารณ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของผู้ให้บริการคลายเครียด : กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีธัญญา

ผู้เขียน:Imgจรัสพัชร์ วงษ์วิจารณ์

ประธานกรรมการ:Imgสมศักดิ์ ถิ่นขจี

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอลิสา นิติธรรม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection