Search Result of "จระเข้ไทย"

About 24 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อตรวจสอบจระเข้ไทย

ผู้เขียน:Imgศรัณย์ จีนะเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสุรินทร์ ปิยะโชคณากุล

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ปุณฑริกา หะริณสุต, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมไมโทคอนเดรีย ของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis) และการเปรียบเทียบจีโนมในนิวเคลียสของจระเข้ไทยกับจระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาไส้กรอกลดความดันไขมันต่ำเสริมใยอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากเลือดจระเข้ไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาช่วงเวลาวางไข่ต่อการเจริญของตัวอ่อน การกำหนดเพศและการเจริญของอวัยวะเพศของตัวอ่อนของจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาไส้กรอกลดความดันไขมันต่ำเสริมใยอาหารเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพจากเลือดจระเข้ไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การศึกษาการพัฒนาต่อมเพศในตัวอ่อนจระเข้ไทย (Crocodylus siamensis)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราห์การผลิตหนังจระเข้ไทยเพื่อทดแทนการนำเข้าของอุตสาหกรรมหนังจระเข้

ผู้เขียน:Imgมนต์นภา พฤกษ์บำรุง

ประธานกรรมการ:Imgนางรสดา เวษฎาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวรพจน์ อุดมรัตน์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การโคลนและศึกษาสมบัติของเอนไซม์คอปเปอร์/ซิงค์ ซุปเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเตส (SOD) ในจระเข้ไทย

ผู้เขียน:Imgปริญญา พงศานรากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

นาง ธนัตพร พรหมพา

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย พิบูลย์ เรืองสุภาภิชาติ

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วรรณดา สุจริต, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Mammalian Embryology, Embryonic manipulation, Animal Cytogenetics, Teratology

Resume

Img
Img

Researcher

นางสาว ผกาวดี พงษ์เกษ

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Histochemistry ,lectin histochemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลกายวิภาคศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

12