Search Result of "จระเข้"

About 294 results
Img

งานวิจัย

การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทด์จากเปลือกไข่จระเข้ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img

งานวิจัย

การผลิตไฮดรอกซีอะปาไทต์จากเปลือกไข่จระเข้ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุธาทิพย์ ศิริไพศาลพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท ศรีราชาโมด้า จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

ปริมาณที่เหมาะสมของเลือดจระเข้ระเหิดแห้งในการเสริมธาตุเหล็ก (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากว่านหางจระเข้ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (น.ท.หญิง ลักษมี ว่องกุศลกิจ)

Img

งานวิจัย

การทดสอบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเลือดจระเข้ในสัตว์ทดลอง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวเยาวดี คุปตะพันธ์

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (ผศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ผลงาน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร “เลือดจระเข้แคปซูล ม. เกษตรศาสตร์”) (2013)

นักวิจัย:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดย คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา

Img
Img
12345678910...