Search Result of "จงรัก วัชรินทร์รัตน์"

About 312 results
Img

Researcher

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การปลูกสร้างสวนป่า , การปลูกสร้างสวนป่ายูคาลิปตัส สัก , วนวัฒนสถิติ , ปฐพีวิทยาป่าไม้ , การจัดการดินป่าไม้

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:งบประมาณมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

หมู่บ้านไม้กฤษณา (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img

งานวิจัย

หมู่บ้านไม้กฤษณา (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (ปตท.สผ.)

Img
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Carbon Stock and Net CO2 Emission in Tropical Upland Soils under Different Land Use

ผู้แต่ง:ImgDr.Chongrak Wacharinrat, Lecturer,

วารสาร:

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:หมู่บ้านไม้กฤษณา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img

ที่มา:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:หมู่บ้านไม้กฤษณา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์, อาจารย์

Img
Img
12345678910...