Search Result of "งูเขียวหางไหม้"

About 20 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการสัตวแพทยศาสตร์ มทม.ครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:การเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับภายหลังได้รับพิษงูเขียวหางไหม้ ศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลกตรอน

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของงูเขียวหางไหม้ ด้วยการหาลำดับนิวคลีโอไทด์ของชิ้นส่วน ยีนสร้างไซโตโครม บี ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์

Img

Researcher

นาง กฤษณา แสงประไพทิพย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลของพิษงูเขียวหางไหม้ต่อการทำลายเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับในคน

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การจำแนกสปีชีส์ของเชื้อเลปโตสไปราโดยการใช้วิธีพีซีอาร์ร่วมกับการกำหนดชิ้นส่วนความหลากหลายของยีนแฟลกเจลลา

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีตับ HuCCA-1 ที่เกิด Apoptosis จากการเหนี่ยวนำโดยพิษงูเขียวหางไหม้

Img
Img

Researcher

นางสาว ผกาวดี พงษ์เกษ

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Histochemistry ,lectin histochemistry

Resume

Img

Researcher

ดร. อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:จุลกายวิภาคศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. ศิริรักษ์ จันทครุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

นาย เกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:invertebrate

Resume

Img

Researcher

ดร. วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตววิทยา

Resume

Img

Researcher

ดร. ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สัตวแพทยศาสตร์, จุลชีววิทยาในระดับโมเลกุล

Resume

Img

Researcher

ดร. ธวัชชัย ศักดิ์ภู่อร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Zoonoses, Food Hygiene

Resume

Img

Researcher

ดร. วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Verterinary Diagnostic Pathology

Resume