Search Result of "งามพิศ สิตภาหุล"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:บทบาทสตรีเกษตรในการจัดการฟาร์มของครัวเรือน : ศึกษาเฉพาะกรณี หมู่บ้านดอนเชียงคูณ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ผู้เขียน:Imgงามพิศ สิตภาหุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.เอมอร อังสุรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อลิศรา มีนะกนิษฐ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection