Search Result of "งานบริหาร"

About 6 results
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคาดหวังของพนักงานสายงานการตลาดต่อส่วนงานบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ผู้เขียน:Imgสุภาพร ทวีโภค

ประธานกรรมการ:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgงามลมัย ผิวเหลือง

กรรมการวิชารอง:Imgดร.อภิญญา หิรัญวงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาข้าราชการครู เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งสายงานบริหารในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ 2546

ผู้เขียน:Imgทวรรยา ศรีคงศรี

ประธานกรรมการ:Imgสนั่น ประจงจิตร

กรรมการวิชาเอก:ImgVinich Getkham

กรรมการวิชารอง:Imgนายสำเนาว์ ขจรศิลป์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการฝึกอบรมและการเลื่อนตำแหน่ง

ผู้เขียน:Imgทองสุข เฉลิมพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมนึก คีรีโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสาโรจน์ โอพิทักษ์ชีวิน

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พ.ศ.2551

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิศิษฐ์ ลิ้มสมบุญชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธันวา จิตต์สงวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว ลลิตา น้ำเพ็ชร

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยสิทธิพรกฤดากร(ยกเลิก) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร(ยกเลิก)

สาขาที่สนใจ:งานบริหาร

Resume