Search Result of "งานก่อสร้าง"

About 114 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาสร้างระบบลิฟต์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกอบ สุรวัฒนาวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบควบคุมโครงการสำหรับงานก่อสร้างที่ประกอบด้วยหน่วยงานย่อยที่เหมือนกันหลายๆหน่วย (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนกองทุนวิจัย

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบและพัฒนาระบบลิฟท์โดยสารสำหรับงานก่อสร้าง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวางแผนงานก่อสร้างที่มีลักษณะซ้ำ ๆ กัน (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเบญจพร ศรีสุวรรณกาฬ, Imgนายอธิวัฒน์ บุญเจริญ

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
123456